PHẦN 1: HCM-ANH HÙNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC

Hồ Chí Minh - Người dẫn dắt dân tộc Việt Nam từ đêm trường nô lệ đến mùa thu độc lập 1945

E-mail Print

453555Tên sách: Hồ Chí Minh - Người dẫn dắt dân tộc Việt Nam từ đêm trường nô lệ đến mùa thu độc lập 1945

Tác giả: Vũ Như Khôi

Thông tin xb: H. : Quân đội nhân dân, 2015

Mô tả vật lý: 234tr., 21cm

Từ khóa: Đường lối cách mạng; Giải phóng dân tộc; Cách mạng tháng Tám

Đọc chi tiết...
 

Hồ Chí Minh - Người là ánh sáng soi đường

E-mail Print

VL15.01708Tên sách: Hồ Chí Minh - Người là ánh sáng soi đường

Tác giả: Nguyễn Ngọc Phúc

Thông tin xuất bản: H. : Quân đội nhân dân, 2013

Mô tả vật lý: 262tr., 21cm

Từ khóa:Cuộc đời; Sự nghiệp; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Bài viết

Đọc chi tiết...
 

Hồ Chí Minh - Người mang sứ mệnh lịch sử

E-mail Print

Tên sách: Hồ Chí Minh - Người mang sứ mệnh lịch sử

Thông tin xb: Thanh Hoá: Nxb. Thanh Hoá, 2015

Mô tả vật lý: 398tr.: ảnh, 27cm

Từ khóa: Hoạt động cách mạng; Lịch sử

Tác giả bổ sung: Nguyễn Hoàng Kỷ - tuyển chọn, b.s ; Lê Trung Kiên - tuyển chọn, b.s ; Nguyễn Hoà…

Đọc chi tiết...
 

Hồ Chí Minh - Nhà yêu nước vĩ đại

E-mail Print

365841Tên sách: Hồ Chí Minh - Nhà yêu nước vĩ đại

Tác giả: Song Thành

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2018

Mô tả vật lý: 380tr., 21cm

Từ khóa: Nhà yêu nước; Nhân vật lịch sử; Việt Nam

Đọc chi tiết...
 

Hồ Chí Minh - Những chặng đường cách mạng

E-mail Print

VL09.01781Tên sách: Hồ Chí Minh - Những chặng đường cách mạng

Tác giả: Văn Thị Thanh Mai

Thông tin xb: H. : Văn hoá Thông tin, 2009

Mô tả vật lý: 337tr., 27cm

Từ khóa: Lịch sử hiện đại; Hoạt động cách mạng; Đạo đức

Đọc chi tiết...
 

Hồ Chí Minh - Những sự kiện

E-mail Print

VV19.17843Tên sách: Hồ Chí Minh - Những sự kiện

Thông tin xb: H. : Tp. Hồ Chí Minh: Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2019

Mô tả vật lý: 415tr. ; 21cm

Đọc chi tiết...
 

Hồ Chí Minh - Tấm gương sáng trung với nước, hiếu với dân

E-mail Print

VL14.01429Tên sách: Hồ Chí Minh - Tấm gương sáng trung với nước, hiếu với dân

Thông tin xuất bản: H. : Chính trị Quốc gia, 2009

Mô tả vật lý: 103tr., 21cm

Tác giả bổ sung:Chu Đức Tính ; Nguyễn Văn Công ; Đặng Văn Thái ; Trương Xuân Mai ; Nguyễn Thị Bình

Từ khóa: Đạo đức cách mạng

Đọc chi tiết...
 

Hồ Chí Minh - Tầm nhìn thời đại

E-mail Print

413667Tên sách: Hồ Chí Minh - Tầm nhìn thời đại

Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2017

Mô tả vật lý: 784tr., 29cm

Tác giả bổ sung: Ngô Văn Lệ

Từ khóa: Thời đại; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Tầm nhìn

Đọc chi tiết...
 

Hồ Chí Minh - Tiểu sử

E-mail Print

Tên sách: Hồ Chí Minh - Tiểu sử

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2015

Mô tả vật lý: 332tr., 1tr. ảnh màu, 18cm

Tác giả bổ sung: Chu Đức Tính - ch.b. ; Vũ Thị Nhị - b.s. ; Phạm Thị Lai - b.s. ; Lê Thị Liên - b.s. ; Văn Thị Thanh Mai - b.s.

Từ khóa: Tiểu sử; Sự nghiệp; Việt Nam

Đọc chi tiết...
 

Hồ Chủ tịch - Vị thượng khách của nước Pháp 1946

E-mail Print

Tên sách: Hồ Chủ tịch - Vị thượng khách của nước Pháp 1946

Tác giả: Trần Dương

Thông tin xuất bản: H. : Thanh niên, 2008

Mô tả vật lý: 238tr., 19cm

Từ khóa: Hoạt động cách mạng; Ngoại giao; Độc lập dân tộc

Đọc chi tiết...
 

Hồ Chí Minh anh hùng dân tộc và tầm thời đại của Người

E-mail Print

Tên sách: Hồ Chí Minh anh hùng dân tộc và tầm thời đại của Người

Tác giả: Hà Minh Đức

Thông tin xuất bản: H. : Chính trị Quốc gia, 2018

Mô tả vật lý: 415tr., 21cm

Từ khóa:Cuộc đời; Sự nghiệp

Đọc chi tiết...
 

Hồ Chí Minh biên niên hoạt động 1911-1929

E-mail Print

VL14.01681Tên sách: Hồ Chí Minh biên niên hoạt động 1911-1929

Tác giả: Đỗ Hoàng Linh

Thông tin xuất bản: H. : Văn hoá Thông tin, 2010

Mô tả vật lý: 282tr., 21cm

Từ khóa: Hoạt động cách mạng; Việt Nam; Biên niên sự kiện

Đọc chi tiết...
 

Hồ Chí Minh chiến sĩ cách mạng quốc tế

E-mail Print

Tên sách: Hồ Chí Minh chiến sĩ cách mạng quốc tế

Tác giả: Phan Ngọc Liên

Thông tin xb: H. : Quân đội nhân dân, 2000

Mô tả vật lý: 460tr, 19cm

Từ khóa: Hồ Chí Minh; Hoạt động quốc tế; Ngoại giao

Đọc chi tiết...
 

Hồ Chí Minh đạo đức là gốc của người cách mạng

E-mail Print

VL12.01813Tên sách: Hồ Chí Minh đạo đức là gốc của người cách mạng

Tác giả: Bùi Đình Phong

Thông tin xuất bản: H. : Dân trí, 2016

Mô tả vật lý: 303tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức Hồ Chí Minh

Đọc chi tiết...
 

Hồ Chí Minh từ Đông Dương đến Việt Nam

E-mail Print

Tên sách: Hồ Chí Minh từ Đông Dương đến Việt Nam

Tác giả: Hemery, Daniel

Thông tin xb: H. : Phụ nữ, 2005

Mô tả vật lý: 199tr.: ảnh, 19cm

Tác giả bổ sung: Lê Toan - dịch

Từ khóa: Cuộc đời; Sự nghiệp cách mạng

Đọc chi tiết...
 

Hồ Chí Minh từ tâm huyết cứu nước đến sáng tạo nghệ thuật

E-mail Print

Tên sách: Hồ Chí Minh từ tâm huyết cứu nước đến sáng tạo nghệ thuật

Tác giả: Lữ Huy Nguyên

Thông tin xb: H. : Văn hoá, 1990

Mô tả vật lý: 227tr, 19cm

Từ khoá: Văn hoá; Nghệ thuật; Hồ Chí Minh; Việt Nam

Đọc chi tiết...
 

Hồ Chí Minh vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam

E-mail Print

Tên sách: Hồ Chí Minh vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam

Thông tin xb: H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018

Mô tả vật lý: 250 tr., 21cm

Tác giả bổ sung: Đoàn Sỹ Tuấn - tác giả, ch.b. ; Đinh Văn Viễn - tác giả, ch.b. ; Tưởng Thị Thắm - tác giả, ch.b. ; Lưu Thị Mai Thanh - tác giả, ch.b. ; Trần Trọng Đạo

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ nghĩa Mác-Lênin; Vận dụng; Việt Nam

Đọc chi tiết...
 

Hồ Chí Minh và vận mệnh đất nước

E-mail Print

Tên sách: Hồ Chí Minh và vận mệnh đất nước

Tác giả: Vũ Ngọc Khánh

Thông tin xb: H. : Văn hoá Thông tin, 2010

Mô tả vật lý: 290tr.: ảnh, 21cm

Từ khóa: Đất nước; Đạo đức; Văn hoá dân gian; Việt Nam

Đọc chi tiết...
 

Hồ Chí Minh với sự nghiệp giải phóng con người Việt Nam

E-mail Print

427147Tên sách: Hồ Chí Minh với sự nghiệp giải phóng con người Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Văn Tuyên

Thông tin xb: H. : Đại học Thái Nguyên, 2019

Mô tả vật lý: 151tr., 21cm

Từ khoá: Giải phóng dân tộc; Người Việt Nam; Sự nghiệp cách mạng

Đọc chi tiết...
 

Hồ Chủ tịch với Miền Nam

E-mail Print

Tên sách: Hồ Chủ tịch với Miền Nam

Thông tin xb: H. : Sự thật, 1975

Mô tả vật lý: 140tr : ảnh, 19cm

Từ khoá: Hồ Chủ tịch; Hồ Chí Minh; Miền Nam

Đọc chi tiết...
 
Page 3 of 8