PHẦN 2: HCM-DANH NHÂN VĂN HÓA KIỆT XUẤT

Bác Hồ với những mùa xuân kháng chiến

E-mail Print

Tên sách: Bác Hồ với những mùa xuân kháng chiến

Tác giả: Ngô Quân Lập

Thông tin xb: H.: Chính trị Quốc gia, 2017

Mô tả vật lý: 134tr., 15cm

Từ khóa: Thư chúc Tết; Việt Nam; Kháng chiến chống Pháp; Thơ chúc Tết

Đọc chi tiết...
 

Bản án chế độ thực dân Pháp

E-mail Print

Tên sách: Bản án chế độ thực dân Pháp

Tác giả: Hồ Chí Minh

Thông tin xb: H. : Sự Thật, 1975

Mô tả vật lý: 188tr : ảnh, 19cm

Từ khoá: Chế độ thực dân Pháp ; Hồ Chí Minh ; Cách mạng Việt Nam

Đọc chi tiết...
 

Bút tích và toàn văn di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

E-mail Print

Tên sách: Bút tích và toàn văn di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tác giả: Hồ Chí Minh

Thông tin xb: Huế: Nxb. Thuận Hoá, 2007

Mô tả vật lý: 50tr.: ảnh chân dung Hồ Chủ tịch, 21cm

Từ khóa: Bút tích; Di chúc; Thư tín

Đọc chi tiết...
 

Chiến dịch này phải đánh cho thắng lợi

E-mail Print

Tên sách: Chiến dịch này phải đánh cho thắng lợi

Tác giả: Hồ Chí Minh

Thông tin xb: H. : Quân đội nhân dân, 1971

Mô tả vật lý: 80tr, 9x12cm

Từ khoá: Quân sự; Kháng chiến chống Pháp; Chiến dịch Biên giới.

Đọc chi tiết...
 

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhà tư tưởng danh nhân văn hóa thế giới

E-mail Print

Tên sách: Chủ tịch Hồ Chí Minh nhà tư tưởng danh nhân văn hóa thế giới

Tác giả: Thành Duy

Thông tin xb: H. : Khoa học xã hội, 1990

Mô tả vật lý: 100tr., 19cm

Từ khóa: Hồ Chí Minh; Danh nhân; Văn hóa; Việt Nam

Đọc chi tiết...
 

Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác tư tưởng, lý luận: Kỷ yếu hội thảo khoa học

E-mail Print

VL14.01681Tên sách: Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác tư tưởng, lý luận: Kỷ yếu hội thảo khoa học

Thông tin xuất bản: H. : Chính trị Quốc gia, 2002

Mô tả vật lý: 310tr., 21cm

Từ khoá: công tác tư tưởng, lý luận

Đọc chi tiết...
 

Cốt cách Hồ Chí Minh

E-mail Print

Tên sách: Cốt cách Hồ Chí Minh

Tác giả: Trần Đương

Thông tin xb: H. : Thanh niên, 2010

Mô tả vật lý: 223tr., 21cm

Từ khóa: Đạo đức; Nhân cách; Văn học hiện đại; Việt Nam; Truyện kể

Đọc chi tiết...
 

Đặc sắc văn hóa Hồ Chí Minh

E-mail Print

Tên sách: Đặc sắc văn hóa Hồ Chí Minh

Tác giả: Nguyễn Gia Nùng

Thông tin xb: TP. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2008

Mô tả vật lý: 266tr., 20cm

Từ khóa: Văn hóa; Đạo đức; Việt Nam

Đọc chi tiết...
 

Dân tộc Việt Nam ta là một dân tộc anh hùng

E-mail Print

Tên sách: Dân tộc Việt Nam ta là một dân tộc anh hùng

Tác giả: Hồ Chí Minh

Thông tin xb: H. : Sự thật, 1974

Mô tả vật lý: 135tr : ảnh, 19cm

Từ khoá: Hồ Chí Minh, Việt Nam, Lịch sử

Đọc chi tiết...
 

Danh ngôn Hồ Chí Minh

E-mail Print

Tên sách: Danh ngôn Hồ Chí Minh

Tác giả: Hồ Chí Minh

Thông tin xb: H. : Văn hóa thông tin, 2000

Mô tả vật lý: 171tr., 19cm

Từ khóa: Hồ Chí Minh; Danh ngôn; Đạo đức cách mạng

Đọc chi tiết...
 

Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại

E-mail Print

Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại

Thông tin xb: H.: Sở Thông tin Hà Nội, 1969

Mô tả vật lý: 15tr : ảnh, 27cm

Từ khoá: Lãnh tụ cách mạng ; Hồ Chí Minh

Đọc chi tiết...
 

Đạo đức là cái gốc của người cách mạng

E-mail Print

Tên sách: Đạo đức là cái gốc của người cách mạng

Tác giả: Hồ Chí Minh

Thông tin xb: H. : Quân đội nhân dân, 1970

Mô tả vật lý: 131tr, 19cm

Từ khoá: Đạo đức cách mạng; Tác phẩm kinh điển

Đọc chi tiết...
 

Di sản tư tưởng Hồ Chí Minh và thời đại ngày nay: Hội thảo khoa học quốc tế kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2015)

E-mail Print

Tên sách: Di sản tư tưởng Hồ Chí Minh và thời đại ngày nay: Hội thảo khoa học quốc tế kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2015)

Tác giả bổ sung: Trịnh Đình Tùng

Thông tin xb: H. : Lý luận Chính trị, 2016

Mô tả vật lý: 452tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Hội thảo khoa học; Hội thảo Quốc tế; Kỉ yếu

Đọc chi tiết...
 

Đỉnh cao tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá

E-mail Print

Tên sách: Đỉnh cao tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá

Tác giả: Bùi Đình Phong

Thông tin xb: H. : Lao động, 2001

Mô tả vật lý: 315tr, 19cm

Đọc chi tiết...
 

Đường cách mệnh

E-mail Print

Tên sách: Đường cách mệnh

Tác giả: Nguyễn Ái Quốc

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2012

Mô tả vật lý:100tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chính trị; Đường lối cách mạng

Đọc chi tiết...
 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng văn hoá Việt Nam

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng văn hoá Việt Nam

Tác giả: Đặng Xuân Kỳ

Thông tin xb: H. : Chính trị quốc gia, 1998

Mô tả vật lý: 286tr, 19cm

Tác giả bổ sung:Võ Nguyên Giáp - Tác giả ; Lê Văn Tích - Tác giả ; Vũ Khiêu - Tác giả ; Đinh Xuân Lâm - Tác giả ; Nguyễn Văn Hồng - Tác giả

Đọc chi tiết...
 

Giá trị cơ bản về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

E-mail Print

Tên sách: Giá trị cơ bản về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh

Thông tin xb: H. : Công an nhân dân, 2008

Mô tả vật lý: 399tr., 21cm

Tác giả bổ sung: Trần Quang Nhiếp; Nguyễn Văn Sáu

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức

Đọc chi tiết...
 

Góp phần tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về ngoại giao (Bao gồm các bài nghiên cứu nguồn gốc tư tưởng, tư tưởng ngoại giao và phương pháp ngoại giao của Hồ Chí Minh)

E-mail Print

Tên sách: Góp phần tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về ngoại giao (Bao gồm các bài nghiên cứu nguồn gốc tư tưởng, tư tưởng ngoại giao và phương pháp ngoại giao của Hồ Chí Minh)

Tác giả: Vũ Dương Huân

Thông tin xb: H. : Lao động, 2002

Mô tả vật lý: 203tr, 19cm

Tác giả bổ sung: Trần Văn Cường - Tác giả ; Nguyễn Đình Luân - Tác giả ; Dương Văn Quảng - Tác giả ; Đỗ Sơn Hải - Tác giả

Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh ; Ngoại giao

Đọc chi tiết...
 

Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới

E-mail Print

Tên sách: Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới. T.1

Thông tin xb: H. : Nxb. Hà Nội, 2013

Phân loại tài liệu: 959.7043092 / H450C

Mô tả vật lý: 526tr., 4tr. ảnh, 21cm

Tác giả bổ sung: Trần Đình Huỳnh - b.s. ; Hoàng Chí Bảo - b.s. ; Đặng Quốc Bảo - b.s. ; Thành Duy - b.s. ; Phan Hữu Tích - b.s.

Từ khóa: Tiểu sử; Anh hùng dân tộc; Danh nhân văn hoá; Sự nghiệp; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Việt Nam

Đọc chi tiết...
 

Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới

E-mail Print

Tên sách: Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới. T.2

Thông tin xb: H. : Nxb. Hà Nội, 2013

Phân loại tài liệu: 959.7043092 / H450C

Mô tả vật lý: 514tr., 4tr. ảnh, 21cm

Tác giả bổ sung: Trần Đình Huỳnh - b.s. ; Hoàng Chí Bảo - b.s. ; Đặng Quốc Bảo - b.s. ; Thành Duy - b.s. ; Phan Hữu Tích - b.s.

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Danh nhân văn hoá; Anh hùng dân tộc

Đọc chi tiết...
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 8