Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng văn hoá Việt Nam

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng văn hoá Việt Nam

Tác giả: Đặng Xuân Kỳ

Thông tin xb: H. : Chính trị quốc gia, 1998

Mô tả vật lý: 286tr, 19cm

Tác giả bổ sung:Võ Nguyên Giáp - Tác giả ; Lê Văn Tích - Tác giả ; Vũ Khiêu - Tác giả ; Đinh Xuân Lâm - Tác giả ; Nguyễn Văn Hồng - Tác giả

Cuốn sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng văn hoá Việt Nam” là tập hợp những bài tham luận tại hội thảo khoa học Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa Việt Nam được tổ chức vào tháng 5-1998 tại Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn.

Tuyển tập một số bài viết của nhiều tác giả về Hồ Chí Minh - nhà văn hoá kiệt xuất, về nguồn gốc tư tưởng văn hoá và tư tưởng xây dựng văn hoá Việt Nam của Người, thực tiễn và lí luận xây dựng văn hoá Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

Cuốn sách gồm 4 phần:

Phần 1: Hồ Chí Minh - nhà văn hóa kiệt xuất

Phần 2: Nguồn gốc tư tưởng văn hóa Hồ Chí Minh

Phần 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa Việt Nam

Phần 4: Xây dựng nền văn hóa Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Tài liệu góp phần vào việc hoạch định chính sách xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-109277.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: