Góp phần tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về ngoại giao (Bao gồm các bài nghiên cứu nguồn gốc tư tưởng, tư tưởng ngoại giao và phương pháp ngoại giao của Hồ Chí Minh)

E-mail Print

Tên sách: Góp phần tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về ngoại giao (Bao gồm các bài nghiên cứu nguồn gốc tư tưởng, tư tưởng ngoại giao và phương pháp ngoại giao của Hồ Chí Minh)

Tác giả: Vũ Dương Huân

Thông tin xb: H. : Lao động, 2002

Mô tả vật lý: 203tr, 19cm

Tác giả bổ sung: Trần Văn Cường - Tác giả ; Nguyễn Đình Luân - Tác giả ; Dương Văn Quảng - Tác giả ; Đỗ Sơn Hải - Tác giả

Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh ; Ngoại giao

Hồ Chí Minh, nhà ngoại giao kiệt xuất là người sáng lập nền ngoại giao Việt Nam hiện đại. Chủ tịch đã từng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong giai đoạn 1945-1946, khi cách mạng nước ta vừa thành công, phải đối phó với thù trong giặc ngoài, vận mệnh ngàn cân treo sợi tóc. Ngoại giao Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh là bước ngoặt lớn nhất trong lịch sử ngoại giao dân tộc ta. Trong suốt mấy chục năm trên cương vị Chủ tịch Đảng và Chủ tịch nước, Người quan tâm chỉ đạo sát sao công tác đối ngoại, nhằm phát huy sức mạnh của dân tộc và thời đại, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp vẻ vang của dân tộc.Với các cương vị trong nước và hoạt động quốc tế vô cùng phong phú của mình, Hồ Chí Minh tiếp cận thực tiễn Việt Nam và thế giới, phát triển và đề xuất nhiều nguyên lý, quan điểm, luận điểm về thời đại và về đường lối quốc tế, chính sách đối ngoại và ngoại giao Việt Nam.

Cuốn sách “Góp phần tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về ngoại giao” gồm một số bài nghiên cứu của nhiều tác giả đã và đang tham gia công tác nghiên cứu, giảng dạy và hoạt động trên mặt trận đối ngoại của bộ ngoại giao, góp thêm một số tư liệu phục vụ cho việc giảng dạy và học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh về ngoại giao của học viện Quan hệ quốc tế cũng như cho các độc giả quan tâm.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-156883.html