Văn bản pháp luật

E-mail Print

CHUYÊN TRANG PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHÁP LUẬT PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN

----- *** -----

Stt

Số kí hiệu

Ngày ban hành

Nội dung trích yếu

Tài liệu đính kèm

1

102/2020/QH14

08/06/2020

Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu

102-2020-QH14

2

103/2020/QH14

08/06/2020

Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa một bên là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và một bên là Liên minh Châu Âu và các nước thành viên liên minh Châu Âu

103/2020/QH14

3

104/2020/QH14

08/06/2020

Nghị quyết gia nhập Công ước số 105 của Tổ chức Lao động Quốc tế về xóa bỏ lao động cưỡng bức

104-2020-QH14

4

105/2020/QH14

09/06/2020

Nghị quyết về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2021

105-2020-QH14

5

106/2020/QH14

10/06/2020

Nghị quyết chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020

106-2020-QH14

6 107/2020/QH14 10/06/2020 Nghị quyết về kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp được quy định tại Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc Hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 28/2016/QH14 ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội 107-2020-QH14
7
108/2020/QH14 11/06/2020 Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia 108-2020-QH14
8 109/2020/QH14 11/06/2020 Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 109-2020-QH14
9 110/2020/QH14 11/06/2020 Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV 110-2020-QH14
10 111/2020/QH14 12/06/2020 Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia về Danh sách các Phó Chủ tịch và các ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia 111-2020-QH14
11 112/2020/QH14 12/06/2020 Nghị quyết bầu giữ chức vụ Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIV 112-2020-QH14
12 113/2020/QH14 18/06/2020 Nghị quyết về công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp đầu tư theo Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa một bên là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và một bên là Liên Minh Châu Âu và các nước thành viên Liên Minh Châu Âu 113-2020-QH14
13 114/2020/QH14 18/06/2020 Nghị quyết phân bổ vốn viện trợ không hoàn lại, điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 114-2020-QH14
14 115/2020/QH14 19/06/2020 Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính – ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội 115-2020-QH14
15 116/2020/QH14 19/06/2020 Nghị quyết về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác 116-2020-QH14
16 117/2020/QH14 19/06/2020 Nghị quyết về việc chuyển đổi phương thức đầu tư một số dự án thành phần ti Nghị quyết số 52/2017/QH14 về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020 117-2020-QH14
17 118/2020/QH14 19/06/2020 Nghị quyết về việc thành lập hội đồng bầu cử Quốc gia 118-2020-QH14
18 119/2020/QH14 19/06/2020 Nghị quyết về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng 119-2020-QH14
19 120/2020/QH14 19/06/2020 Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030

120-2020-QH14

20 121/2020/QH14 19/06/2020

Nghị quyết về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em

121-2020-QH14
21

122/2020/QH14

19/06/2020 Nghị quyết Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV 122-2020-QH14