Hồ Chí Minh - Văn hoá soi đường cho quốc dân đi

E-mail Print

Tên sách: Hồ Chí Minh - Văn hoá soi đường cho quốc dân đi

Tác giả: Bùi Đình Phong

Thông tin xb: H. : Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2017

Mô tả vật lý: 270tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Văn hoá

Di sản Hồ Chí Minh về văn hóa là vô cùng phong phú, đồ sộ và cống hiến của Người về văn hóa là hết sức to lớn, thể hiện cả một trí tuệ, tầm vóc và tầm nhìn xa rộng, sâu sắc về văn hóa.

Hơn sáu mươi năm từ buổi thiếu niên cho đến phút cuối cùng, tượng trưng cho tinh hoa của dân tộc Việt Nam, tiếp thu tinh hoa văn hóa của thời đại, Hồ Chủ tịch đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng. Người để lại di sản đồ sộ bao gồm ý nghĩa, vai trò, chức năng của văn hóa và các lĩnh vực văn hóa cụ thể như văn hóa chính trị, văn hóa văn nghệ, văn hóa pháp luật,...

Cuốn sách “Hồ Chí Minh - Văn hoá soi đường cho quốc dân đi” tuyển chọn một số bài viết, bài nghiên cứu của tác giả về những cống hiến to lớn của Hồ Chí Minh về văn hoá và những đạo đức cao thượng của Người mà chúng ta cần noi theo.

Nội dung sách gồm các phần:

Chương 1: Văn hóa Hồ Chí Minh – Dân tộc và nhân loại

Chương 2: Văn hóa soi đường cho quốc dân đi

Chương 3: Dưới ánh sáng văn hóa Hồ Chí Minh

Chương 4: Thế giới tôn vinh nhà văn hóa kiệt xuất Hồ Chí Minh

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-688754.html