Hồ Chí Minh với sự nghiệp nhân đạo

E-mail Print

Tên sách: Hồ Chí Minh với sự nghiệp nhân đạo

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2017

Mô tả vật lý: 232 tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Nhân đạo

Tác giả bổ sung: Đoàn Văn Thái ; Trần Quốc Hùng ; Nguyễn Quốc Dân ; Phạm Thị Hà Chiên ; Lê Gia Tiến

Trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng nhân đạo là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, là kim chỉ nam cho mọi suy nghĩ, hành động của Người; được hình thành trên cơ sở thâu thái, kế thừa, phát triển các giá trị tinh hoa của chủ nghĩa nhân đạo, chủ nghĩa nhân văn của dân tộc Việt Nam và nhân loại, được bổ sung và phát triển qua quá trình hoạt động, lãnh đạo cách mạng của Người. Người luôn khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của công tác nhân đạo và coi đây là một trong những nhiệm vụ cần thiết của cách mạng Việt Nam.

Cuốn sách “Hồ Chí Minh với sự nghiệp nhân đạo” trình bày một cách có hệ thống những vấn đề lý luận về nhân đạo, từ thiện, chủ nghĩa nhân đạo, chủ nghĩa nhân văn và giá trị nhân đạo; những nội dung cơ bản của tư tưởng nhân đạo Hồ Chí Minh, trong đó nhấn mạnh giá trị nhân văn, nhân đạo của dân tộc đã tác động tới việc hình thành tư tưởng nhân đạo Hồ Chí Minh, những đặc trưng cơ bản; sự vận dụng tư tưởng nhân đạo Hồ Chí Minh vào công tác nhân đạo, từ thiện của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Kho mở KHXH & NV, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-755882.html