Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng về thanh niên và công tác thanh niên

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng về thanh niên và công tác thanh niên

Thông tin xb: H. : Quân đội nhân dân, 2008

Mô tả vật lý: 203tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Thanh niên; Đảng Cộng sản Việt Nam; Quan điểm

Từ khi Đảng ta ra đời, thanh niên Việt Nam với ngọn đuốc soi đường đó là chủ nghĩa Mác-Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh đã phát huy cao nhất sức mạnh trong công cuộc giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thanh niên ngày nay ý thức được trách nhiệm, nhiệm vụ của mình là người chủ tương lai của nước nhà, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Cuốn sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng về thanh niên và công tác thanh niên” được sưu tầm từ Hồ Chí Minh toàn tập, Văn kiện Đảng toàn tập, các văn kiện khác của Đảng nhằm giúp bạn đọc tra cứu, nghiên cứu một số bài viết, lời dạy của Bác và Đảng đối với thanh niên.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-400594.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: