Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết với vấn đề phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ mới

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết với vấn đề phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ mới

Tác giả: Nguyễn Khánh Bật

Thông tin xb: H. : Chính trị quốc gia, 2004

Mô tả vật lý: 372tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đoàn kết dân tộc; Việt Nam

Tác giả bổ sung: Phạm Ngọc Anh ; Phạm Văn Bính

Đại đoàn kết là một tư tưởng lớn được hình thành và phát triển cùng với toàn bộ quá trình hoạt động lý luận và thực tiễn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người nhấn mạnh “công nông trí phải đoàn kết chặt chẽ thành một khối”, chủ trương đoàn kết với tất cả những vị có tài, có đức, có sức, có lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Theo Người, đại đoàn kết dân tộc không phải chỉ là sách lược trong một thời kỳ, một giai đoạn cách mạng mà là chiến lược cơ bản lâu dài xuyên suốt tiến trình cách mạng Việt Nam, là nguồn sức mạnh vô tận làm nên mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Cuốn sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết với vấn đề phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ mới” là tập hợp các bài nghiên cứu của các nhà nghiên cứu lớn, nêu ra những vấn đề chung của tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết; vấn đề đoàn kết các dân tộc thiểu số trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam; và vấn đề đoàn kết các tôn giáo. Giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về Tư tưởng đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biết là sự vận dụng tư tưởng ấy trong quá trình cách mạng Việt Nam thời kỳ mới.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-227289.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: