Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc, tôn giáo và đại đoàn kết trong cách mạng Việt Nam

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc, tôn giáo và đại đoàn kết trong cách mạng Việt Nam

Tác giả: Đỗ Quang Hưng

Thông tin xb: H. : Quân đội nhân dân, 2003

Mô tả vật lý: 588tr., 27cm

Tác giả bổ sung: Lê Huy Hoà - Tác giả ; Nguyễn Đăng Vinh - Tác giả

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam rất coi trọng các vấn đề dân tộc và tôn giáo. Từ khi giành được chính quyền sau Cách mạng tháng tám 1945, Đảng ta đã có rất nhiều nỗ lực trong vấn đề tôn giáo và dân tộc, góp phần tạo nên những thắng lợi vĩ đại của dân tộc hơn nửa thế kỷ qua. Cuốn sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc, tôn giáo và đại đoàn kết trong cách mạng Việt Nam” gồm 3 phần:

Phần thứ nhất: tuyển chọn những bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và tôn giáo.

Phần thứ hai: các bài nghiên cứu của nhiều tác giả với chủ đề Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc.

Phần thứ ba: Tập hợp các bài nghiên cứu về chủ đề Hồ Chí Minh về vấn đề tôn giáo, cố gắng phản ánh nhiều phương diện trong việc giải quyết vấn đề đặc biệt này ở Hồ Chí Minh

Phần thứ tư: Các bài viết của nhiều tác giả về chủ đề Hồ Chí Minh và đại chính sách mà Người khởi xướng, lãnh đạo, chính sách đại đoàn kết, phát huy sức mạnh toàn dân tộc.

Cuốn sách là tài liệu quý báu để bạn đọc tìm hiểu, nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc, tôn giáo và đại đoàn kết dân tộc.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-213063.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: