Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế qua tư liệu, hình ảnh trưng bày và lưu giữ tại bảo tàng Hồ Chí Minh

E-mail Print

VV05.12934Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế qua tư liệu, hình ảnh trưng bày và lưu giữ tại bảo tàng Hồ Chí Minh

Thông tin xb: H. :H. : Thanh niên, 2005

Mô tả vật lý:88tr., 17tr. ảnh, 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Việt Nam

Tác giả bổ sung: Nguyễn Thị Tình - ch.b. ; Nguyễn Thuý Đức - b.s. ; Phạm Thuý Ngân - b.s. ;

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế là sự kết hợp tài tình giữa đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân các dân tộc thuộc địa với cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản và nhân dân lao động ở các nước chính quốc. Tư tưởng này bao gồm một hệ thống luận điểm đề cập đến những vấn đề bức thiết nhất của nhân loại tiến bộ là hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Cuốn sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế qua tư liệu, hình ảnh trưng bày và lưu giữ tại Bảo tàng Hồ Chí Minh” giới thiệu về các hoạt động và tư tưởng của Hồ Chí Minh trong nhận thức mối quan hệ biện chứng giữa cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới nhằm giải quyết những vấn đề bức thiết nhất của nhân loại tiến bộ là hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Với nội dung phong phú, hỉnh ảnh sinh động tài liệu góp phần giúp người xem hiểu đầy đủ về nội dung cũng như vận dụng một cách có hiệu quả hơn tư tưởng về đoàn kết quốc tế vào công cuộc đổi mới hiện nay trên đất nước.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-273034.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: