Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền

Tác giả: Nguyễn Đăng Dung

Thông tin xuất bản: H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007

Mô tả vật lý: 263tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Nhà nước; Pháp quyền

Cuốn sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền” trình bày tổng quan về nhà nước pháp quyền; sự hình thành, phát triển và nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh về tính tối cao của luật, về mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức, về một nhà nước tổ chức theo hiến pháp do nhân dân thông qua, về sự độc lập của tư pháp...

Cuốn sách thể hiện rõ: Tư tưởng về nhà nước pháp quyền của chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà nước mang bản chất nhà nước dân tộc của dân, do dân và vì dân được tổ chức dựa trên cơ sở rộng, lớn không phân biệt bằng bất cứ dấu hiệu nào, như tài sản, giai cấp, tôn giáo. Đó là nhà nước của hợp pháp, quyền lực của nó lấy từ nhân dân, thông qua một cuộc đấu phiếu rộng rãi.. Đó là nhà nước phân quyền một cách rõ ràng, đặt nền móng cho một chính thể lưỡng tính cộng hòa.. Đó là nhà nước không những chỉ có trách nhiệm phải bảo vệ nhân quyền, mà còn tiến tới bảo vệ và đấu tranh cho cả quyền tự trị của các dân tộc thuộc địa.

Sách đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-356125.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: