Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề học tập

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề học tập

Tác giả: Vũ Kim Yến

Thông tin xb: H. : Thanh niên, 2017

Mô tả vật lý: 278tr., 21cm

Từ khóa: Giáo dục; Đào tạo

Tác giả bổ sung: Nguyễn Văn Dương - s.t., b.s.

Chủ tịch Hồ Chí Minh – lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Việt Nam, đồng thời là nhà giáo, nhà văn hóa lớn của thế giới, người sáng lập, đặt nền móng và chỉ đạo việc xây dựng nền giáo dục mới của Việt Nam.

Tuy Chủ tịch Hồ Chí Minh không để lại cho chúng ta một tác phẩm, một hệ thống lý luận về phương pháp giáo dục, nhưng những việc làm thiết thực, những bài viết ngắn gọn, súc tích của Người đã hàm chứa các phương pháp giáo dục mẫu mực.

Cuốn sách Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề học tập gồm 3 phần:

Phần 1: Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục - đào tạo

Phần 2: Các bài viết nghiên cứu về tư tưởng giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh;

Phần 3: Giới thiệu những câu chuyện kể về Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp giáo dục - đào tạo.

Khẳng định những bài học, kinh nghiệm thực tiễn giáo dục hết sức sinh động, thiết thực và hiệu quả đối với người làm công tác giáo dục nói riêng và ngành giáo dục nói chung hiện nay.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Kho mở KHXH, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-751842.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: