Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá nghệ thuật

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá nghệ thuật

Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2016

Mô tả vật lý: 472tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Văn hoá; Nghệ thuật; Việt Nam

Tác giả bổ sung:Hồ Chí Minh ; Nguyễn Huy Phòng ; Dương Văn Sao ; Hoàng Tuấn Anh ;

Trương Minh Dục

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến công tác văn hóa văn nghệ. Người cho rằng: “Trong công cuộc kiến thiết nước nhà, có bốn vấn đề cùng phải chú ý đến, cùng phải coi là quan trọng ngang nhau: chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa”.

Cuốn sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá nghệ thuật” gồm ba phần:

Phần một là tập hợp các bài viết, bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, trong đó các chú thích được cập nhật theo “Hồ Chí Minh toàn tập” xuất bản lần thứ ba năm 2011 do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia ấn hành.

Phần hai là các bài viết nghiên cứu về tư tưởng Hồ Chí Minh trên lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.

Phần ba là tư liệu các văn kiện, nghị quyết của Đảng về lĩnh vực văn hóa nghệ thuật từ sau Đề cương văn hóa năm 1943 cho đến nay.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Kho mở KHXH, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-729474.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: