Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng

E-mail Print

VL14.01681Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng

Tác giả: Nguyễn Quốc Bảo

Thông tin xuất bản: H. : Lao động, 2000

Mô tả vật lý: 105tr., 19cm

Từ khoá: Hồ Chí Minh, Công tác tư tưởng, Xây dựng đảng

Giới thiệu về sự phát triển của học thuyết Mác-Lênin về Đảng của giai cấp công nhân và những tư tưởng cơ bản về xây dựng Đảng và học thuyết về xây dựng Đảng kiểu mới của Lê Nin; Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng và Đảng ta xây dựng theo tư tưởng của Người.

Nội dung tư tưởng về xây dựng Đảng của Người khẳng định: Đảng ta ra đời “là kết quả của sự kết hợp giữa chủ nghĩa xã hội khoa học với phong trào công nhân và phong trào yêu nước của nhân dân ta”, Đảng ta đã nắm vững và không ngừng nâng cao bản chất cách mạng và khoa học của một Đảng Mác-Lênin; Đảng ta luôn xác định và không ngừng nâng cao tính chất giai cấp công nhân của Đảng; Đảng nêu lên năm phương châm về xây dựng Đảng; Đảng ta đã nêu lên cơ chế: “Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý”; Đảng ta còn vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin.

Cuốn sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng” là tài liệu quan trọng góp phần đẩy mạnh việc nghiên cứu, học tập, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh, nhằm xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, mãi mãi là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành cua nhân dân.

Sách đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-121235.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: