Vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới: Tài liệu dùng cho bậc đại học và tương đương

E-mail Print

Tên sách: Vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới

Tác giả: Phan Thanh Diễn

Thông tin xb: H. : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2005

Mô tả vật lý: 127tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Thời kỳ đổi mới; Việt Nam; Giáo trình

Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam. Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh với mục tiêu nhận thức ngày càng sâu sắc hơn nữa những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

Cuốn sách “Vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới” tập hợp những câu trích lời Bác theo từng chuyên đề phổ biến ở bậc đại học và tương đương cần nghiên cứu. Các chuyên đề như nguồn gốc, quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh; tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc, Đảng Cộng sản Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh về quân sự, xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân; …

Nội dung cuốn sách giúp bạn đọc tìm hiểu, nghiên cứu và góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-268572.html