Về nhiệm vụ chống Mỹ, cứu nước

E-mail Print

Tên sách: Về nhiệm vụ chống Mỹ, cứu nước

Tác giả: Hồ Chí Minh

Thông tin xb: H. : Sự thật, 1967

Mô tả vật lý: 124tr : ch.d, 19cm

Từ khóa: Kháng chiến chống Mỹ; Nhiệm vụ; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ nghĩa mác - Lê nin

Cuốn sách “Về nhiệm vụ chống mỹ, cứu nước” gồm một số bài nói và viết chọn lọc của Hồ Chủ Tịch về quá trình can thiệp và xâm lược của đế quốc Mỹ đối với nước ta; về đường lối chống Mỹ, cứu nước và những thắng lợi của ta trong quá trình đấu tranh chống sự xâm lược của đế quốc Mỹ, về quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược của toàn Đảng, toàn dân ta.

Những bài viết và nói của Hồ Chủ tịch trong cuốn sách này được sắp xếp thành 4 phần tương ứng với những thời kỳ lớn của quá trình đấu tranh của nhân dân ta chống sự xâm lược của đế quốc Mỹ:

Phần 1: Gồm những bài viết của Người từ năm 1950-1954

Phần 2: Gồm những bài viết của Người từ năm 1955-1965

Phần 3: Gồm những bài viết của Người từ năm 1965 đến 1969

Phần 4: Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước.

Sách đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, số 31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-10269.html