Vì độc lập tự do vì chủ nghĩa xã hội

E-mail Print

Tên sách: Vì độc lập tự do vì chủ nghĩa xã hội

Tác giả: Hồ Chí Minh

Thông tin xb: H. : Sự thật, 1970

Mô tả vật lý: 344tr, 21cm

Nhân kỉ niệm lần thứ 80 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Nhà xuất bản Sự thật xuất bảncuốn sách “Vì độc lập tự do vì chủ nghĩa xã hội” do chính chủ tịch Hồ Chí Minh chắp bút.

Cuốn sách gồm những bài nói và viết cơ bản nhất của Hồ Chí Minh từ năm 1920 đến 196:Lời phát biểu tại Đại hội Tua, tham luận về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa tại Đại hội 5 của Quốc tế Cộng sản; Tuyên ngôn độc lập, Lời kêu gọi nhân dịp kỷ niệm lần thứ 8 ngày toàn quốc kháng chiến.

Nội dung cuốn sách giúp chúng ta thấy rõ Hồ Chủ tịch là người Việt Nam đầu tiên đã tiếp thụ chủ nghĩa Mác-Lêninvào Việt Nam, là người chiến sĩ cộng sản đầu tiên đã tìm ra con đường cứu nước ta khỏi xiềng xích của chế độ thực dân và phong kiến. Người đã đra đường lối của Cách mạng Việt Nam trước hết là phải làm cách mạng dân tộc, dân chủ, đánh đổ chế độ thực dân và phong kiến, thực hiện độc lập dân tộc và ngườicày có ruộng, rồi tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Tài liệu hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-10092.html