Về mặt trận dân tộc thống nhất

E-mail Print

VL15.01177Tên sách: Về mặt trận dân tộc thống nhất

Tác giả:Hồ Chí Minh

Thông tin xb: H. : Sự thật, 1972

Mô tả vật lý: 135tr : chân dung, 19cm

Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập Mặt trận dân tộc thng nhất ở nước ta, đã luôn luôn nhắc nhở chúng ta rằng muốn làm cách mạng thành công thì Đảng phải thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi để đoàn kết chặt chẽ tất cả các tầng lớp nhân dân trong nước. Trong quá trình tiến lên của cách mạng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và trên cơ sở công nông liên minh vững chắc, Mặt trận luôn luôn được mở rộng nhằm đoàn kết tất cả mọi lực lượng có thể đoàn kết được, tập trung thêm bầu bạn để đưa cách mạng đến thành công.

Để giúp bạn đọc tìm hiểu những tư tưởng, lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Mặt trận dân tộc thống nhất, cuốn sách sưu tầm những bài nói và viết của Người về vấn đề này. Những lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh rất phong phú, sâu sắc và toàn diện đã trở thành phương châm chiến lược trong hành động của Đảng ta qua các giai đoạn cách mạng để giành độc lập cho nước nhà và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Trên cơ sở những văn kiện cơ bản này, bạn đọc có thể nghiên cứu nhiều văn kiện khác để hiểu sâu hơn đường lối chính sách Mặt trận của Đảng ta và tư tưởng đại đoàn kết vĩ đại của chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tài liệu hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-1759.html