Về kỷ luật và dân chủ trong quân đội

E-mail Print

Tên sách: Về kỷ luật và dân chủ trong quân đội

Tác giả: Hồ Chí Minh

Thông tin xb: H. : Quân đội nhân dân, 1971

Mô tả vật lý: 80tr, 19cm

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi dân chủ và kỷ luật là vấn đề có ý nghĩa hết sức quan trọng trong xây dựng quân đội cách mạng

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân chủ và kỷ luật trong quân đội là hai mặt thống nhất, quan hệ chặt chẽ không thể tách rời. Dân chủ và kỷ luật là điều kiện tồn tại và phát triển của quân đội. Nếu quan hệ đó không được giải quyết đúng đắn thì quân đội suy yếu. Công tác lãnh đạo, chỉ huy quân đội phải biết kết hợp chặt chẽ giữa dân chủ và kỷ luật. Người chỉ rõ: “Quân đội ta là quân đội dân chủ, nhưng dân chủ không phải là không có mệnh lệnh”. Dân chủ phải đi liền với tập trung, với tổ chức, với kỷ luật, còn kỷ luật phải dựa trên cơ sở của dân chủ; dân chủ phải có sự lãnh đạo, chỉ huy tập trung thống nhất. Dân chủ mà không đặt dưới sự lãnh đạo tập trung là dân chủ cực đoan, dân chủ bừa bãi, dẫn đến sự hỗn loạn, vô chính phủ và như vậy cũng phá hoại luôn cả dân chủ; Tập trung mà không dựa trên cơ sở dân chủ là tập trung tuyệt đối, chuyên quyền, sẽ không phát huy được tính tự giác cách mạng và hạn chế tính tích cực, chủ động, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ, và như vậy thì cũng không thể thực hiện được cả tập trung lẫn dân chủ.

Về kỷ luật và dân chủ trong quân độitập hợp những bài nói và viết của chủ tịch Hồ Chí Minh nói về kỷ luật và dân chủ trong quân đội. Để đáp ứng mọi yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ của quân đội,

Cuốn sách gồm 2 phần:

Phần 1: Toàn Đảng phải tư tưởng nhất tri, hành động nhất trí, đoàn kết mới làm tròn nhiệm vụ

Phần 2: Các lực lượng vũ trang của ta hãy thực hiện: Dân chủ tốt, kỷ luật nghiêm, đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân.

Tài liệu hiện đang được lưu trữ và phục vụtại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-4482.html