Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy động lực tinh thần đối với sự phát triển xã hội Việt Nam

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy động lực tinh thần đối với sự phát triển xã hội Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Thị Thuý Thanh

Thông tin xuất bản: H. : Lý luận Chính trị, 2016

Mô tả vật lý: 203tr., 21cm

Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Xã hội; Phát triển; Việt Nam

Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của động lực tinh thần trong quá trình phát triển xã hội, đồng thời nêu ra những phương thức và giải pháp nhằm phát huy động lực tinh thần trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay.

Cuốn sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy động lực tinh thần đối với sự phát triển xã hội Việt Nam” khẳng định trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh có những kiến giải sâu sắc về các động lực đối với sự phát triển xã hội Việt Nam trong đó có động lực tinh thần. Người xem đây là một trong những động lực quan trọng giúp dân tộc ta chiến thắng kẻ thù và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Việc khơi dậy sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước, lòng tự hào dân tộc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết vào sự nghiệp xây dựng đất nước là vấn đề có ý nghĩa quan trọng cả về mặt lý luận và thực tiễn.

Với thông tin đa dạng, cuốn sách thật sự là nguồn tài liệu phong phú trong việc phát huy động lực tinh thần đối với sự phát triển xã hội Việt Nam.

Sách đang được lưu trữ và phục vụ tại Kho mở KHXH, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-717289.html