Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Hiến pháp ở Việt Nam - Giá trị lý luận và thực tiễn

E-mail Print

VL14.01429Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Hiến pháp ở Việt Nam - Giá trị lý luận và thực tiễn

Tác giả: Trịnh Quốc Việt

Thông tin xb: H. H. : Chính trị Quốc gia, 2019

Mô tả vật lý: 199tr. ; 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Việt Nam; Hiến pháp

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Hiến pháp là một nôi dụng quan trọng trong hệ thống tư tưởng của Người. Trong quá trình hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm việc xây dựng và ban hành Hiến pháp.

Cuốn sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng hiến pháp ở Việt Nam giá trị lý luận và thực tiễn” trình bày một số khái niệm và cơ sở hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng hiến pháp ở Việt Nam; những quan điểm cơ bản và giá trị lý luận, giá trị thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng hiến pháp ở Việt Nam.

Cuốn sách là một tài liệu tham khảo bổ ích nhằm đáp ứng như cầu nghiên cứu, giảng dạy, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật, nhất là tư tưởng của Người về xây dựng Hiến pháp.

Sách đang được lưu trữ và phục vụ tại Kho mở KHXH, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-837923.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: