Tư tưởng Hồ Chí Minh một số nội dung cơ bản

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh một số nội dung cơ bản

Tác giả: Nguyễn Bá Linh

Thông tin xb: H. : Chính trị quốc gia, 1995

Mô tả vật lý: 184tr., 19cm

Từ khóa: Hồ Chí Minh; Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống lý luận, bao gồm nhiều lĩnh vực rộng lớn và phong phú. Việc nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh với tính cách nghiên cứu tư tưởng của một nhà lý luận, một chiến sĩ cách mạng, một tấm gương nhân đạo – nhân văn, một nhà văn hóa lớn là sự nghiệp lâu dài, của nhiều người, thậm chí qua nhiều thế hệ trên phạm vi rộng lớn.

Cuốn sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh một số nội dung cơ bản” đã nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh dựa trên cơ sở lý luận và phương pháp luận phép biện chứng duy vật những nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin về lý luận, nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh như giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, tư tưởng nhân đạo – nhân văn, đại đoàn kết dân tộc, quốc tế, độc lập tự chủ, chiến lược của cách mạng vô sản trong đấu tranh giành độc lập và xây dựng đất nước.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-79268.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: