Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác dân vận trong thời kỳ mới

E-mail Print

Tên sách: Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác dân vận trong thời kỳ mới

Tác giả: Nguyễn Văn Hùng

Thông tin xb: H. : Chính trị quốc gia, 2005

Mô tả vật lý: 399tr., 21cm

Từ khóa: Công tác dân vận; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đổi mới

Tác giả bổ sung: Nguyễn Văn Hùng - ch.b.; Trịnh Xuân Giới - b.s.; Trần Văn Đam; Nguyễn Bá Linh; Đỗ Quang Tuấn; Thanh Tuyền; Trịnh Xuân Giới

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, trong đó công tác dân vận là một trong những vấn đề quan trọng trong tư tưởng của Người. Bất kỳ nội dung nào trong tư tưởng của Người đều hàm chứa tinh thần tôn trọng dân, hết lòng chăm lo lợi ích của dân, của nước; nhận rõ sức mạnh, vai trò của nhân dân, chỉ ra các nội dung và phương thức vận động, tập hợp nhân dân.

Cuốn sách “Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác dân vận trong thời kỳ mới” đã tập hợp những bài tham luận của các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, các đoàn thể, ban, ngành, các nhà khoa học trình bày khái quát về khái niệm, nguồn gốc và quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về dân vận; đồng thời làm sáng rõ vai trò của Tư tưởng Hồ Chí Minh với công tác dân vận và một số vấn đề về vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về dân vận tại các ban, ngành, đoàn thể và địa phương.

Đây là tài liệu phục vụ cho nghiên cứu và chỉ đạo công tác dân vận của Đảng, góp phần xây dựng cơ sở khoa học, giúp cho quá trình tham mưu về công tác dân vận của Ban Dân vận các cấp.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-259557.html