Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh vào nhận thức lý luận và hoạt động thực tiễn

E-mail Print

Tên sách: Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh vào nhận thức lý luận và hoạt động thực tiễn

Tác giả: Huỳnh Thị Gấm

Thông tin xb: H. : Chính trị quốc gia – sự thật, 2015

Mô tả vật lý: 271tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Min; Vận dụng; Thực tiễn; Sách chuyên khảo

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Đó là tư tưởng về giải phóng dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, về sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết dân tộc… Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta.

Cuốn sách “Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh vào nhận thức lý luận và hoạt động thực tiễn” đã trình bày những vấn đề cơ bản nhất trong việc nhận thức tư tưởng Hồ Chí Minh về: Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân tài; kinh tế - văn hoá - đối ngoại; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và những vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào hoạt động thực tiễn.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-681181.html