Về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp

E-mail Print

VN67.00553Tên sách: Về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp

Tác giả: Hồ Chí Minh

Thông tin xb: H. : Sự thật, 1966

Mô tả vật lý: 142tr, 19cm

Từ khoá: kháng chiến chống Pháp; Tư tưởng Hồ Chí Minh

Gồm các bài nói và viết chọn lọc của Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và bọn can thiệp Mỹ từ tháng 9 năm 1945 đến tháng 7 năm 1954.

Nội dung chủ yếu của cuốn sách nói lên đường lối kháng chiến cứu nước của Đảng ta; ý chí quyết chiến, quyết thắng của toàn Đảng, toàn dân ta để bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ Quốc; đồng thời phân tích rõ những nhân tố bảo đảm cho sự tất thắng của cuộc kháng chiến thần thánh đó.

Với lời lẽ trong sáng thấm thía, Hồ Chí Minh đã vạch ra cho nhân dân ta con đường kháng chiến thắng lợi chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ. Đó là đoàn kết dân tộc; kháng chiến toàn dân, toàn diện và trường kỳ; nắm vững phương châm chiến lược chung của cuộc kháng chiến là đánh lâu dài, tự lực cánh sinh; trong kháng chiến không ngừng bồi dưỡng và tăng cường những nhân tố thắng lợi của cách mạng và của kháng chiến là “củng cố và mở rộng Mặt trân dân tộc, củng cố Đảng và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về mọi mặt”

Cuốn sách thật sự là tài liệu quý để chúng ta “ôn cũ để biết mới”, những đường lối, phương châm và chính sách của Đảng trong cuộc kháng chiến Pháp, đã soi sáng cho cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Sách đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-11453.html