Tư tưởng Hồ Chí Minh - Nhận thức và hành động

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh - Nhận thức và hành động

Tác giả: Phạm Ngọc Anh

Thông tin xb: H. : Công an nhân dân, 2018

Mô tả vật lý: 303tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Nghiên cứu

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một khoa học, dựa trên cơ sở chủ nghĩa Mác-Lênin và trở thành ngọn đuốc soi đường cho cách mạng Việt Nam. Độc lập dân tộc thống nhất với chủ nghĩa xã hội là nội dung cốt lõi, xuyên suốt tư tưởng và sự nghiệp cách mạng của Hồ Chí Minh. Nội dung đó được thể hiện không chỉ ở tư tưởng của Người về dân tộc, về quan hệ dân tộc - giai cấp và cách mạng giải phóng dân tộc; về chủ nghĩa xã hội và con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội; về đại đoàn kết dân tộc; về sự kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về Đảng Cộng sản và xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân mà còn ở tư tưởng đạo đức và văn hoá Hồ Chí Minh.

Cuốn sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh nhận thức và hành động” trình bày bản chất của một chủ thuyết nhân văn, sáng tạo, hành động và cải tạo hiện thực xã hội trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Nguyên nhân và giải pháp đấu tranh phê phán các luận điệu xuyên tạc về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Phần 1: Tư tưởng Hồ Chí Minh – Bản chất của một chủ thuyết nhân văn và sáng tạo

Phần 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh – Bản chất của một chủ thuyết hành động, cải tạo hiện thực xã hội.

Phần 3: Đấu tranh phê phán các luận điệu xuyên tạc di sản tư tưởng Hồ Chí Minh.

Sách đang được lưu trữ và phục vụ tại Kho mở - KHXH, Thư viện Quốc gia Việt Nam, số 31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-778144.html