Tư tưởng Hồ Chí Minh - nhận thức và vận dụng

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh - nhận thức và vận dụng

Thông tin xb: H. : Tư pháp, 2018

Mô tả vật lý: 343 tr., 19cm

Tác giả bổ sung: Nguyễn Mạnh Tường - ch.b. ; Nguyễn Thị Liên ; Trịnh Thị Phương Oanh ; Vũ Ngọc Am

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Nhận thức; Vận dụng; Sách tham khảo

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, đó là tư tưởng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại…Đối với Đảng ta và các giai đoạn của cách mạng Việt Nam, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là vấn đề có tính nguyên tắc và điều này cũng có ý nghĩa rất lớn trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Cuốn sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh - nhận thức và vận dụng” trình bày điều kiện lịch sử xã hội, nguồn gốc hình thành và quá trình phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc, về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về Đảng Cộng sản Việt Nam, về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế, về nhà nước và xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân, về đạo đức, về nhân văn và văn hoá; đưa ra một số vấn đề về vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới đất nước.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Kho mở KHXH & NV, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-795348.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: