Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam

Thông tin xuất bản: H. : Chính trị Quốc gia, 2016

Mô tả vật lý: 403tr., 21cm

Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Cách mạng; Việt Nam

Tác giả bổ sung:Võ Nguyên Giáp - ch.b. ; Đặng Xuân Kỳ - b.s. ; Nguyễn Văn Trung - b.s. ; Trần Thành - b.s. ; Nguyễn Huyên - b.s.

Để thiết thực phục vụ việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản lần thứ sáu cuốn sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường Cách Mạng Việt Nam”.

Cuốn sách gồm lời mở đầu, ba phần với mười chương, đã trình bày một cách có căn cứ khoa học, toàn diện những vấn đề lý luận cơ bản, về tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam, làm rõ và có những đóng góp mới về quá trình, phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh. Qua nội dung cuốn sách, bạn đọc sẽ được giới thiệu một cách hệ thống những luận điểm sáng tạo lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh về đường lối và phương pháp, về chiến lược và sách lược cách mạng, về tổ chức các lực lượng cách mạng, về tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, tư tưởng nhân văn, đạo đức, văn hóa Hồ Chí Minh, phương pháp luận Hồ Chí Minh.

Đây là tài liệu quý, có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, đánh dấu một bước phát triển mới trong việc nghiên cứu Hồ Chí Minh, là cơ sở để chúng ta tiếp tục nghiên cứu, hiểu sau sắc hơn nữa tư tưởng của Người.

Sách đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-723501.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: