Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết và mặt trận đoàn kết dân tộc

E-mail Print

VL13.02001Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết và mặt trận đoàn kết dân tộc

Tác giả: Nguyễn Bích Hạnh

Thông tin xuất bản: H. : H. : Lao động, 1999

Mô tả vật lý: 350tr.: ảnh, 21cm

Từ khoá: Mặt trận Tổ quốc; Đại đoàn kết; Tư tưởng Hồ Chí Minh

Cuốn sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết và mặt trận đoàn kết dân tộc” thông qua những hoạt động cách mạng và những câu nói của Người; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với tư cách là một tổ chức thực hiện tư tưởng đoàn kết, đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh; phụ lục biên niên hoạt động xây dựng mặt trận đoàn kết dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hồ Chí Minh khẳng định, đại đoàn kết dân tộc là một chiến lược cơ bản, nhất quán, lâu dài, là vấn đề sống còn, quyết định thành công của cách mạng. Đó là chiến lược tập hợp mọi lực lượng nhằm hình thành và phát triển sức mạnh to lớn của toàn dân trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù của dân tộc, của nhân dân. Mặt trận dân tộc thống nhất đã lớn mạnh không ngừng, động viên, cổ vũ các tầng lớp nhân dân và có những đóng góp hết sức to lớn, thực sự là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi nhân dân Việt Nam.

Với nội dung cơ bản, thông tin hữu ích, tài liệu giúp bạn đọc được thuận lợi hơn khi nghiên cứu, tìm hiểu tư tưởng của Người về đại đoàn kết.

Sách đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-60862.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: