Tư tưởng Hồ Chí Minh về đánh giá cán bộ: Giá trị lý luận và thực tiễn: Sách chuyên khảo

E-mail Print

VL14.01681Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đánh giá cán bộ: Giá trị lý luận và thực tiễn: Sách chuyên khảo

Tác giả: Lê Đình Thảo

Thông tin xb H. : Lý luận chính trị, 2016

Mô tả vật lý: 164tr., 21cm

Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đánh giá; Cán bộ; Việt Nam; Sách chuyên khảo

Khâu đánh giá cán bộ có ý nghĩa quyết định đối với việc chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, đáp ứng được yêu cầu đổi mới, phát triển đất nước; là cơ sở cho việc quyết định bố trí, sử dụng hợp lý, tạo động lực, niềm tin cho cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm tới công tác cán bộ. Cách xem xét cán bộ trong tư tưởng Hồ Chí Minh dựa trên các quan điểm toàn diện; vận động và phát triển; khách quan; gắn với thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, là những bài học lý luận còn nguyên tính thời sự khi soi vào thực tiễn hiện nay.

Đề cập đến những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về đánh giá cán bộ và vị trí, vai trò của đánh giá cán bộ; những kết quả đạt được cũng như những hạn chế, nguyên nhân và những vấn đề đang đặt ra trong việc nghiên cứu vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh, đề xuất một số quan điểm và giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác đánh giá cán bộ ở nước ta hiện nay.

Với thông tin đa dạng, cuốn sách thật sự là nguồn tài liệu phong phú cho các các cán bộ, đảng viên và những người quan tâm đến công tác cán bộ đồng thời cũng như là tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu, giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, nhất là các chuyên đề có liên quan đến xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị nói riêng.

Sách đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-719862.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: