Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục với vấn đề đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam hiện nay

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục với vấn đề đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam hiện nay

Thông tin xb: H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2018

Mô tả vật lý: 303tr., 21cm

Tác giả bổ sung: Phạm Ngọc Anh ; Trương Văn Bắc ; Bùi Hồng Cẩn ; Phạm Hồng Chương ; Nguyễn Thị Kim Dung ; Lý Việt Quang - ch.b.

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Giáo dục; Việt Nam; Sách chuyên khảo

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một kho tàng lý luận vô giá về các lĩnh vực đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực giáo dục. Trong các tác phẩm, bài nói, bài viết của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu bật quan điểm về một nền giáo dục toàn diện, chú trọng cả đức và tài, gắn liền với thực tiễn đời sống, kết hợp giữa giáo dục nhà trường, gia đình và xã hội. Trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục chứa đựng những quan điểm mới, hiện đại mà đến nay vẫn còn nguyên giá trị và ý nghĩa thời sự sâu sắc, thể hiện tầm nhìn vượt thời đại của Người. Giáo dục phải được đặt lên hàng đầu, không chỉ nhằm trang bị kiến thức khoa học, mà sâu xa hơn là để làm người, phát triển toàn diện nhân cách người học; phương châm giáo dục gắn liền với thực tiễn. Cùng với đó là ý thức giáo dục, tự học, tự rèn luyện suốt đời, đấu tranh không ngừng hoàn thiện bản thân.

Với cơ sở làm rõ triết lý giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cuốn sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục với vấn đề đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam hiện nay” là nguồn tư liệu quý cho các cấp, ngành làm việc trong lĩnh vực giáo dục, trình bày những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục, vấn đề đổi mới trong giáo dục hiện nay và việc vận dụng tư tưởng về giáo dục của Người vào đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Kho mở KHXH & NV, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-765644.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: