Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước của dân, do dân, vì dân

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước của dân, do dân, vì dân

Tác giả: Nguyễn Đình Lộc

Thông tin xuất bản: H. : Chính trị quốc gia, 1998

Mô tả vật lý: 177tr, 19cm

Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Nhà nước của dân, do dân, vì dân

Cuốn sách gồm hai phần chính: Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước kiểu mới - một nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân; Kế thừa, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong sạch, vững mạnh, thật sự của dân, do dân, vì dân.

Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung, tư tưởng về nhà nước, pháp pháp luật nói riêng, tài liệu nhận định một nét đặc thù trong phong cách của Người là không thể hiện bằng các trước tác lý luận đồ sộ, thành dạng học thuyết mà có phong cách riêng, đó là phong cách viết và nói những điều dễ hiểu, dễ nhớ, phục vụ nhân dân, cốt làm cho đạo đức và pháp luật thấm sâu trong nhân dân. Độc giả phải đặc biệt lưu ý đến đặc trưng này trong khi xác định phương pháp tiếp cận tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật, vì pháp luật chỉ có hiệu lực khi dân hiểu và làm theo.

Cuốn sách là tài liệu quan trọng góp phần đẩy mạnh việc nghiên cứu, học tập, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của dân, do dân và vì dân trong cuộc cuộc đổi mới và xây dựng đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Sách đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-105896.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: