Trong ánh sáng tư tưởng văn hoá Hồ Chí Minh

E-mail Print

Tên sách: Trong ánh sáng tư tưởng văn hoá Hồ Chí Minh

Tác giả: Lê Xuân Vũ

Thông tin xb: H. : Văn học, 2003

Mô tả vật lý: 641tr, 21cm

Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chính trị; Văn hoá; Xã hội; Việt Nam

Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá đã và đang là những định hướng lớn cho việc xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc của chúng ta hiện nay. Đó vừa là những tư tưởng có ý nghĩa chiến lược sâu sắc, vừa có tác dụng chỉ đạo cụ thể trong hoạt động thực tiễn của chúng ta.

Những bài văn hóa, văn nghệ của Lê Xuân Vũ là bài viết của một nhà báo, nhà văn làm việc lâu suốt mấy chục năm ở một tạp chí có vai trò quan trọng trong công tác tư tưởng và tổ chức của Đảng, trong việc tổng kết kinh nghiệm cách mạng phong phú của Đảng, tuyên truyền đường lối, chính Tài liệu của Đảng. Tài liệu Trong ánh sáng tư tưởng văn hóa Hồ Chí Minh của tác giả Lê Xuân Vũ tập hợp các bài viết của tác giả về Chủ tịch Hồ Chí Minh trên 40 năm qua. Tài liệu gồm 51 bài viết và gồm 3 phần: Chính trị - Xã hội, văn hóa, văn nghệ.

Tập sách tất yếu có một số hạn chế lịch sử nhất định, nhưng nhìn chung về cơ bản gợi nhớ nhiều sự kiện và bước đường phát triển đã qua của văn hóa, văn nghệ nước ta dưới tư tưởng văn hoá Hồ Chí Minh, gợi mở không ít điều trong tình hình mới.

Sách đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, số 31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-190980.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: