Tìm hiểu nền tảng văn hoá dân tộc trong tư tưởng cách mạng Hồ Chí Minh

E-mail Print

Tên sách: Tìm hiểu nền tảng văn hoá dân tộc trong tư tưởng cách mạng Hồ Chí Minh

Tác giả: Lê Văn Hoá, John

Thông tin xb: H. : Nxb. Hà Nội, 2003

Mô tả vật lý: 398tr, 19cm

Tác giả bổ sung: Nguyễn Việt Long - Dịch

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, vấn đề văn hoá luôn có một vị trí quan trọng. Những quan điểm của Người về văn hoá là kim chỉ nam để Đảng ta hoạch định đường lối, sách lược phát triển văn hoá qua các giai đoạn cách mạng. Những quan điểm và hoạt động văn hoá của Người không những làm phong phú thêm kho tàng văn hoá của dân tộc, mà còn góp phần vào sự tiến bộ và phát triển nền văn minh của nhân loại.

Cuốn sách “Tìm hiểu nền tảng văn hoá dân tộc trong tư tưởng cách mạng Hồ Chí Minh” gồm 3 phần với 8 chương:

Chương 1: Giới thiệu

Chương 2: Văn hoá chính trị của đạo lý sống

Chương 3: Những truyền thống được thể thức hoá của nông dân Việt Nam

Chương 4: Các cuộc nổi dậy trong xã hội nông dân

Chương 5: Từ “Mệnh trời” đến “Ý dân”

Chương 6: Nền tảng lịch sử và văn hoá của Cách mạng tháng Tám

Chương 7: “Tư tưởng” Hồ Chí Minh về văn hoá chính trị Việt Nam

Chương 8: Kết luận

Đây là một công trình nghiên cứu rất công phu, với tinh thần tốt là giới thiệu Tư tưởng Hồ Chí Minh và bản sắc văn hoá dân tộc Việt Nam với người nước ngoài. Một việc rất đáng hoan nghênh” (Võ Nguyên Giáp). Sách đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, số 31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-174990.html