Tìm hiểu về tư tưởng văn hóa nghệ thuật của Hồ Chí Minh

E-mail Print

Tên sách: Tìm hiểu về tư tưởng văn hóa nghệ thuật của Hồ Chí Minh

Tác giả: Đỗ Huy

Thông tin xb: H. : Khoa học xã hội, 1995

Mô tả vật lý: 20tr., 19cm

Từ khóa: Hồ Chí Minh; Nghệ thuật; Văn hóa

Hồ Chí Minh, Người Cha sinh thành của nền văn hóa nghệ thuật mới. Các tư tưởng của Người trong lĩnh vực này là một bộ phận cấu thành trong Tư tưởng Hồ Chí Minh mà giá trị lý luận và thực tiễn không chỉ nằm trong phạm vi dân tộc mà còn mang ý nghĩa quốc tế. Các tư tưởng văn hóa và về văn hóa nghệ thuật của Người rất phong phú, sâu sắc và sáng tạo. Các tư tưởng văn hóa, nghệ thuật cũng là một mặt trận, nghệ sĩ là chiến sĩ trên mặt trận đó; nghệ thuật phải miêu tả cho hay, chân thật, hùng hồn; thơ phải có thép, nhà thơ cũng phải biết xung phong… cùng với một hệ thống tư tưởng về bản chất chủa văn hóa, con đường và giải pháp xây dựng nền văn hóa Việt Nam mới của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản vô giá của nhân dân ta.

Cuốn sách “Tìm hiểu về tư tưởng văn hóa nghệ thuật của Hồ Chí Minh” mang đến phương pháp luận nghiên cứu di sản văn hoá nghệ thuật Hồ Chí Minh; Sự chuẩn bị lịch sử và những định hướng cơ bản của Hồ Chí Minh về một nền văn hoá nghệ thuật mới; Các tư tưởng văn hoá nghệ thuật cơ bản của Hồ Chí Minh; Phát triển tư tưởng văn hoá nghệ thuật Hồ Chí Minh.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-81162.html