Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh: Qua các phạm trù mà Người đã sử dụng

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh: Qua các phạm trù mà Người đã sử dụng

Tác giả: Hoàng Trung

Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2005

Mô tả vật lý: 242tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có ý thức rất sớm về việc xây dựng đạo đức cách mạng. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nói đến việc tuyên truyền, giáo dục đạo đức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ta. Người coi đạo đức là cái gốc, nền tảng của người cách mạng, là nguồn nước làm cho tinh thần cách mạng không bao giờ cạn. Chủ tịch Hồ Chí Minh thường nói, đối với con người, sức có mạnh mới giành được nặng và đi được xa, người cách mạng phải có đạo đức cách mạng mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng.

Cuốn sách “Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh: Qua các phạm trù mà Người đã sử dụng” trình bày nghiên cứu tư tưởng đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh qua những phạm trù mà Người đã sử dụng, sắp xếp những phạm trù đó thành hệ thống, góp phần làm rõ thêm tư tưởng đạo đức của Người, trên cơ sở đó khẳng định ý nghĩa của việc kế thừa, vận dụng và phát triển tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trước yêu cầu lý luận và thực tiễn đang đặt ra trong công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-267787.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: