Tư tưởng Hồ Chí Minh về chống tham nhũng

E-mail Print

VL14.01429Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chống tham nhũng

Tác giả: Hồ Chí Minh ; Bùi Mạnh Cường - s.t và tuyển chọn

Thông tin xb H. : Lao động Xã hội, 2003

Mô tả vật lý: 438tr., 21cm

Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chống tham nhũng

Tác giả bổ sung: Hồ Chí Minh ; Bùi Mạnh Cường - s.t và tuyển chọn

Cuốn sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh về chống tham nhũng ” tập hợp các bài viết, bài nói chuyện có đề cập đến vấn đề tham nhũng của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với từng giai đoạn lịch sử của đất nước, từ những năm tháng gian khổ nhưng oanh liệt của cuộc cách mạng dân tộc giành lại độc lập, tự do cho Tổ Quốc, tới những năm kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, và cho đến giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền nam, tiến tới thống nhất nước nhà.

Nội dung bài viết chỉ rõ: sự tha hoá, tham nhũng của bộ máy chính quyền thuộc địa của thực dân Pháp giai đoạn trước Cách mạng tháng tám, đề cao đức tính chí công, vô tư của người cán bộ cách mạng trong phục vụ nhân dân, cũng như vạch ra những nhược điểm của một số bộ phận cán bộ Cách mạng, những vấn đề mà cán bộ cách mạng cần phải phấn đấu khắc phục để đưa nước ta thực sự trở thành một nước xã hội chủ nghĩa hùng mạnh.

Với thông tin đa dạng, cuốn sách thật sự là nguồn tài liệu phong phú cho các các cán bộ, đảng viên và những người quan tâm đến việc tổ chức các công trình nghiên cứu, vận dụng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng thể chế đấu tranh chống tham nhũng ở Việt Nam.

Sách đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-220951.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: