Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc

Thông tin xb: H. : Quân đội nhân dân, 2016

Mô tả vật lý: 159tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đoàn kết dân tộc; Việt Nam; Sách chuyên khảo

Tác giả bổ sung: Nguyễn Văn Quang; Chế Đình Quang

Trong mấy ngàn năm lịch sử, dân tộc Việt Nam đã kiến dựng nên truyền thống văn hóa tốt đẹp, trong đó đoàn kết dân tộc là một giá trị nổi bật. Kế thừa giá trị truyền thống ấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bổ sung, phát triển thành tư tưởng đại đoàn kết dân tộc trong thời đại mới. Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc, cùng tấm gương đạo đức sáng ngời và phong cách mẫu mực của Hồ Chí Minh có sức hấp dẫn, lôi cuốn hàng chục triệu nhân dân Việt Nam, chuyển hóa thành sức mạnh vật chất to lớn – nhân tố quyết định thắng lợi trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Ngay cả trong giai đoạn đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, tư tưởng về đại đoàn kết dân tộc của Hồ Chí Minh vẫn tỏa sáng giá trị, làm cơ sở vận dụng xây dựng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng.

Cuốn sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc” trình bày cơ sở hình thành và nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc trong tình hình mới.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-719156.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: