Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng lãnh đạo, chính phủ phục vụ, dân làm chủ

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng lãnh đạo, chính phủ phục vụ, dân làm chủ

Tác giả: Bùi Đình Phong

Thông tin xb: H. : Công an nhân dân, 2018

Mô tả vật lý: 319tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Lãnh đạo; Chính phủ; Phục vụ; Nhân dân; Làm chủ

Trong di sản Hồ Chí Minh, Đảng lãnh đạo, Chính phủ phục vụ, Dân làm chủ, có mối quan hệ biện chứng, tác động qua lại lẫn nhau.

Kế thừa và phát triển sáng tạo học thuyết Mác-Lênin về Đảng Cộng sản, Hồ Chí Minh là người đặt nền móng cho lý luận về đảng cầm quyền ở Việt Nam khi những vấn đề cốt yếu nhất của một đảng chính trị cầm quyền như mục đích, lý tưởng, nguy cơ, phương châm hoạt động của Đảng, vai trò của người đảng viên đều được Người luận giải sâu sắc. Điều đặc biệt nằm ở chỗ: Mọi vấn đề của Đảng cầm quyền trong tư tưởng Hồ Chí Minh đều xoay quanh chữ “dân” và hướng tới việc đảm bảo lợi ích của nhân dân. Vị thế làm chủ của nhân dân là nền tảng vững chắc để Hồ Chí Minh xây dựng hệ thống quan điểm đúng đắn về Đảng cầm quyền, văn hóa trọng dân.

Tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung và Đảng lãnh đạo, Chính phủ phục vụ, dân làm chủ nói riêng là di sản vô cùng quý báu của Đảng và dân tộc ta. Tư tưởng ấy còn vẹn nguyên giá trị thời sự nóng hổi và sẽ mãi là ngọn đuốc soi đường cho sự nghiệp cách mạng, xây dựng nền dân chủ xã hộ i chủ nghĩa và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực sự dân chủ, của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân ở nước ta cả hiện tại và trong tương lai

Cuốn sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng lãnh đạo, Chính phủ phục vụ, Dân làm chủ” trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, chính phủ phục vụ và dân làm chủ. Phân tích giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới của đất nước.

Sách đang được lưu trữ và phục vụ tại Kho mở - KHXH, Thư viện Quốc gia Việt Nam, số 31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-822219.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: