Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cách mạng cho đoàn viên thanh niên

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cách mạng cho đoàn viên thanh niên

Tác giả: Văn Tùng

Thông tin xb: H. : Thanh niên, 2009

Mô tả vật lý: 16tr., 19cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức cách mạng; Giáo dục; Thanh niên; Đoàn viên

Suốt cả cuộc đời đấu tranh cách mạng hết sức vẻ vang của mình, Bác Hồ kính yêu đã dành biết bao tâm sức, trí tuệ và tình cảm lớn lao cho sự nghiệp bồi dưỡng, đào tạo các thế hệ thanh niên nước ta thành những lớp người có tài, có đức phấn đấu quên mình vì độc lập tự do của Tổ quốc và chủ nghĩa xã hội. Bác Hồ đã sớm nhìn nhận, đánh giá đúng đắn vai trò, vị trí, khả năng cách mạng của thanh niên trong các tiến trình lịch sử, từ đó Người kiên trì thức tỉnh, giác ngộ, bồi dưỡng và định hướng cho thanh niên tích cực tu dưỡng, rèn luyện đức, tài để cứu nước, đấu tranh giành giải phóng dân tộc, xây dựng xã hội mới.

Cuốn sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cách mạng cho đoàn viên thanh niên” đã khái quát về tình hình thanh niên nước ta trong mấy năm đầu bước vào thế kỷ XXI; tính toàn diện và hệ thống về giáo dục và bồi dưỡng đạo đức cách mạng trong tư tưởng của Bác Hồ; Bác Hồ với vấn đề giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, thanh niên, học sinh,…

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-422024.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: