Tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp tác quốc tế và vận dụng trong công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay

E-mail Print

VL14.01429Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp tác quốc tế và vận dụng trong công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay

Thông tin xuất bản H. : Chính trị Quốc gia, 2009

Mô tả vật lý: 190tr., 19cm

Từ khoá:; Hợp tác quốc tế; Chính sách; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Việt Nam

Tác giả bổ sung: Đặng Văn Thái - ch.b. ; Nguyễn Thị Giang ; Trần Văn Hải ; Trần Minh Trưởng ; Phạm Ngọc Anh

Chủ tịch Hồ Chí Minh anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất. Di sản mà Người để lại cho chúng ta là một hệ thống tư tưởng nhiều lĩnh vực, trong đó có tư tưởng hợp tác quốc tế. Tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp tác quốc tế luôn là kim chỉ nam cho hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta.

Nhằm góp phần nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp tác quốc tế, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia phối hợp với Viện Hồ Chí Minh Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh xuất bản cuốn sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp tác quốc tế và vận dụng trong công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay”.

Nội dung cuốn sách không chỉ phân tích, luận giải khá toàn diện tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp tác quốc tế mà còn nêu rõ việc vận dụng vào công cuộc đổi mới đất nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, khoa học và công nghệ hiện nay đồng thời nêu một số kiến nghị nhằm góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về hợp tác quốc tế, phấn đấu cho mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Sách đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-432368.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: