Tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp tác xã

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp tác xã

Tác giả: Nguyễn Ty

Thông tin xuất bản: : H. : Chính trị Quốc gia, 2001

Mô tả vật lý: 186tr.,9tr. ảnh, 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Hợp tác xã, Bài nói chuyện

Cuốn sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp tác xã” do Liên minh Hợp tác xã Việt nam tổ chức sưu tầm và tuyển chọn bao gồm các bài viết, bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1927 đến năm 1969 được tuyển chọn từ bộ sách Hồ Chí Minh Toàn tập, xuất bài lần thứ hai, do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.

Nội dung các bài viết, bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trình bày mục đích, ý nghĩa của việc hợp tác trong lĩnh vực; chỉ ra các hình thức, biện pháp tổ chức thực hiện và cổ vũ, động viên phong trào hợp tác xã phát triển.

Qua cuốn sách ta nhận thấy tư tưởng Người về Hợp tác xã là sự kế thừa những tinh hoa của nhân loại, đồng thời kết hợp một cách khéo léo, tài tình với quan điểm Mác xít và được vận dụng một cách sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam.

Sách đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-145898.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: