Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng

E-mail Print

VL13.02001Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng

Thông tin xb H. : Hồng Đức, 2015

Mô tả vật lý: 359tr., 21cm

Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Tham nhũng; Phòng chống

Tác giả bổ sung: Hồ Chí Minh Bùi Mạnh Cường - s.t., tuyển chọn ; Đỗ Thị Quyên - s.t., tuyển chọn

Cuốn sách bao gồm các bài viết, bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện tư tưởng của Người về công tác phòng, chống tham nhũng ở nước ta trên cơ sở các bài báo được đăng trên Báo nhân dân kết hợp với bộ sách Hồ Chí Minh Toàn tập của Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia- Sự thật và một số sách của Nhà xuất bản Quân đội nhân dân.

Nội dung các bài viết thể hiện rõ: để xây dựng một Nhà nước thực sự của Nhân dân, do Nhân dân vì Nhân dân thì bên cạnh những thiết chế như xây dựng va hoàn thiện pháp luật.. thì phải có thái độ hết sức nghiêm khắc, kiên quyết đối với “tệ tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu.” Bản chất của tham ô: là lấy của công làm của tư, là gian lận tham lam, tham ô là trộm cướp. Những lời dạy của Người về tham nhũng vừa sâu sắc, toàn diện vừa sâu sắc, toàn diện vừa căn bản lâu dài, vừa cụ thể, dễ hiểu luôn giữ được tính thời sự và còn nguyên giá trị, là kim chỉ nan hướng dẫn chúng ta trong cuộc đấu tránh với tệ tham nhũng trong tình hình hiện nay.

Với thông tin đa dạng, cuốn sách thật sự là nguồn tài liệu phong phú cho các các cán bộ, đảng viên và những người quan tâm đến công tác phòng, chống tham nhũng trong giai đoạn hiện nay nhất là khi Đảng và Nhà nước ta coi tham nhũng là một nguy cơ đe doạ sự sống còn của chế độ ta.

Sách đang được lưu trữ và phục vụ tại Kho mở KHXH, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-693500.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: