Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước

E-mail Print

VL15.01177Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước

Tác giả: Trần Đình Huỳnh

Thông tin xuất bản: H. : Lý luận chính trị, 2018

Mô tả vật lý: 399tr, 21cm

Từ khoá:Tư tưởng Hồ Chí Minh ; xây dựng Đảng, chính quyền nhà nước

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng quyền nhà nước đề cập trong cuốn sách này được tiếp cận theo tinh thần chỉ dẫn của Nghị quyết Trung ương khoá XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và nghị quyết Trung ương 4 khoá XII.

Tài liệu nêu rõ tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung, về xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước nói riêng là biểu hiện rực rỡ nhất của sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý thuyết truyền thống với tư duy hiện đại và nó mang tính nhân văn, tính văn hoá, và tính pháp quyền. Tư tưởng Hồ Chí Minh chính là triết luận hành động trong suốt lộ trình xây dựng Đảng và xây dựng chính quyền nhà nước Việt Nam dân chủ và pháp luật, chính quy, hiện đại thực sự vì dân trong bối cảnh hội nhập, giao lưu quốc tế ngày càng sâu rộng.

Cuốn sách là tài liệu quan trọng trong việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và công cuộc cải cách cả hệ thống lập pháp, hành pháp và tư pháp của nước Việt Nam trong tình hình hiện nay.

Sách đang được lưu trữ và phục vụ tại Kho mở KHXH, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-800771.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: