Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền văn hóa mới Việt Nam

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền văn hóa mới Việt Nam

Tác giả: Bùi Đình Phong

Thông tin xb: H. : Lao động, 2001

Mô tả vật lý: 246tr, 19cm

Tác giả bổ sung:Phạm Ngọc Anh - Tác giả ; Nguyễn Khánh Bật - Tác giả ; Phạm Văn Bính - Tác giả ; Vũ Văn Châu - Tác giả;

Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự kết tinh các giá trị văn hóa dân tộc và nhân loại, là sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam nhằm giải phóng dân tộc, con người, xây dựng chế độ dân chủ nhân dân, tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Nhằm góp phần vào việc nghiên cứu Tư tưởng Hồ Chí Minh, nhóm tác giả do Tiến sĩ Bùi Đình Phong làm chủ biên - trên cơ sở một đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ - đã biên soạn, hoàn chỉnh lại thành cuốn sách với tựa đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền văn hóa mới Việt Nam”.

Sách gồm có ba phần:

Phần thứ nhất: Quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền văn hóa mới Việt Nam.

Phần thứ hai: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền văn hóa mới Việt Nam

Phần thứ ba: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền văn hóa mới trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-138966.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: