Tư tưởng Hồ Chí Minh với vấn đề văn hoá trong phát triển

E-mail Print

Tên sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh với vấn đề văn hoá trong phát triển

Thông tin xb: H. : Văn hoá Thông tin ; Viện Văn hoá, 2006

Mô tả vật lý: 479tr., 21cm

Từ khóa: Văn hoá; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Phát triển

Tác giả bổ sung: Đỗ Thị Minh Thuý - ch.b., tác giả; Trần Văn Bính; Phan Ngọc; Hoàng Vinh; Phạm Duy Đức

Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa đã và đang “soi đường” cho chúng ta trên con đường xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc.

Cuốn sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh với vấn đề văn hoá trong phát triển” trình bày quan điểm tư tưởng của Hồ Chí Minh về vai trò của văn hoá trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, tư tưởng của người về văn hoá - động lực phát triển của xã hội, định hướng xây dựng con người mới và nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Quán triệt tư tưởng của Người, dân tộc Việt Nam với hành trang văn hóa của mình chắc chắn sẽ vững bước vào thế kỷ XXI đầy thử thách, đưa đất nước hội nhập với các nước trên trường quốc tế nhưng vẫn giữ được bản sắc dân tộc mình, viết tiếp trang sử dân tộc từ thời đại Hùng Vương dựng nước đến thời đại Hồ Chí Minh.

Cuốn sách gồm 4 phần:

Phần 1: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá và xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Phần 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ Văn hóa – Chính trị - Kinh tế, về giáo dục

Phần 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đạo đức, lối sống và đời sống văn hóa

Phần 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đa dạng văn hóa và giao lưu hội nhập quốc tế.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-349118.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: