Vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

E-mail Print

Tên sách: Vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Thông tin xb: H. : Lao Động, 2010

Mô tả vật lý: 371tr., 19cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ nghĩa xã hội; Vận dụng; Phát triển; Việt Nam

Tác giả bổ sung: Mạch Quang Thắng - ch.b. ; Phạm Ngọc Anh ; Bùi Đình Phong ; Trần Duy Hưng ; Nguyễn Thanh Tuấn

Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất của Việt Nam đồng thời cũng là một nhà tư tưởng lỗi lạc. Trong khi vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin vào giải quyết những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, Hồ Chí Minh đã có những phát kiến lý luận đặc sắc trên nhiều lĩnh vực, nhất là trong quan niệm giải phóng dân tộc, về chủ nghĩa xã hội và con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Cuốn sách “Vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” là kết quả bước đầu trong quá trình nghiên cứu về Hồ Chí Minh. Cuốn sách đã trình bày khái quát những nội dung cơ bản, giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và sự vận dụng vào điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam. Trình bày những cơ sở lý luận - thực tiễn và kiến nghị vận dụng sáng tạo, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội vào điều kiện hiện nay.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-440660.html