Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác tư tưởng, lý luận: Kỷ yếu hội thảo khoa học

E-mail Print

VL14.01681Tên sách: Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác tư tưởng, lý luận: Kỷ yếu hội thảo khoa học

Thông tin xuất bản: H. : Chính trị Quốc gia, 2002

Mô tả vật lý: 310tr., 21cm

Từ khoá: công tác tư tưởng, lý luận

Nhân dịp kỷ niệm trọng thể lần thứ 112 Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác tư tưởng, lý luận”, nhằm phục vụ học tập, nghiên cứu quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về nhiệm vụ chủ yếu của công tác tư tưởng, lý luận trong tình hình mới.

Nội dung cuốn sách gồm ba phần: Hồ Chí Minh- nhà tư tưởng, nhà lý luận, một số quan điểm của Hồ Chí Minh về tư tưởng, lý luận, công tác tư tưởng trong tình hình mới dưới ánh sách tư tưởng Hồ Chí Minh.

Các bài tham luận đã góp phần vào việc tổng kết thực tiễn, rà soát, bổ sung nội dung giáo dục đạo đức, chủ nghĩa Mác- Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong các nhà trường và toàn xã hội hiện nay.

Sách đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-172356.html