Đường cách mệnh

E-mail Print

Tên sách: Đường cách mệnh

Tác giả: Nguyễn Ái Quốc

Thông tin xb: H. : Chính trị Quốc gia, 2012

Mô tả vật lý:100tr., 21cm

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chính trị; Đường lối cách mạng

Đường cách mệnh là tác phẩm tập hợp các bài giảng của đồng chí Nguyễn Ái Quốc tại các lớp huấn luyện cán bộ của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, tổ chức tại Quảng Châu (Trung Quốc) trong những năm 1925-1927. Cuốn sách được Bộ Tuyên truyền của Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức tập hợp lại và xuất bản thành sách năm 1927, kể từ đó đến này cuốn sách liên tục được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản, phát hành rộng rãi đến đông đảo bạn đọc.

Ra đời trong hoàn cảnh phong trào đấu tranh của giai cấp vô sản các nước trên thế giới phát triển mạnh mẽ, phong trào giải phóng dân tộc ở trong nước đã xuất hiện nhiều tổ chức yêu nước mang sắc màu chính trị khác nhau; thực tiễn lịch sử đòi hỏi phải có một tổ chức mới, được xây dựng trên cơ sở hệ tư tưởng cách mạng và khoa học, có đường lối chính trị đúng đắn, có tổ chức chặt chẽ thì mới lãnh đạo cách mạng đi đến thành công, cuốn sách Đường cách mệnh có ý nghĩa và vai trò như kim chỉ nam cho đường lối của cách mạng Việt Nam. Nội dung của tác phẩm thể hiện rõ quan điểm của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về chính trị, tư tưởng và tổ chức chuẩn bị tiến tới việc thành lập Đảng.

Ngay phần đầu tác phẩm, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã lý giải vì sao phải viết cuốn sách này và chỉ rõ mục đích là để nói cho đồng bào biết rõ: “Muốn sống thì phải cách mệnh”. Các câu hỏi và vấn đề như: cách mệnh là gì; con đường cách mệnh; lực lượng và phương pháp cách mệnh; mối quan hệ giữa cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa; vấn đề đoàn kết quốc tế,… đều được Người phân tích, đánh giá rõ ràng, cụ thể. Tác phẩm đã chỉ rõ những quan điểm cơ bản về phương pháp cách mạng Việt Nam trên cơ sở vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin và tổng kết kinh nghiệm cách mạng các nước, là tư liệu tham khảo đặc biệt quan trọng và cơ sở lý luận để Đảng ta xây dựng phương pháp cách mạng phù hợp với tình hình đất nước.

Với cách viết xúc tích, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, cuốn sách Đường cách mệnh hàm chứa giá trị lý luận và thực tiễn to lớn, đóng vai trò quan trọng trong việc tuyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam, trong việc kết hợp phong trào yêu nước với chủ nghĩa Mác, tạo lập các tiền đề tư tưởng, lý luận cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đã nhiều năm qua đi kể từ thời điểm cuốn sách được xuất bản lần đầu tiên, nhưng những giá trị cốt lõi kết tinh trong Đường cách mệnh vẫn còn nguyên vẹn, sẽ tiếp tục được các thế hệ hôm nay và mai sau kế thừa và phát triển.

Sách hiện đang được lưu trữ và phục vụ tại Tổng kho, Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Thông tin về sách tại CSDL của TVQG: http://opac.nlv.gov.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-486620.html


Đọc thêm cùng chuyên mục: